Etisk regelverk

ETISK REGELVERK FOR BYKS NÆRINGSHAVN AS

  1. INNLEDNING

De etiske retningslinjer angir en ramme for medarbeideres adferd. Regelverket er således selskapets absolutte minste forventning til ansatte i Byks Næringshavn AS.

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, både hel- og deltidsansatte, vikarer og konsulenter som representerer Byks Næringshavn, samt styremedlemmer i Byks Næringshavn. Alle ledere er ansvarlige for å gjøre retningslinjene kjent, gi råd om praktisering og forståelse av reglene, samt gå foran som et godt eksempel. Adm. direktør i Byks Næringshavn håndterer eventuelle avvik fra retningslinjene.

Brudd på selskapets retningslinjer eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære reaksjoner, oppsigelse og anmeldelse.

 

  1. SAMFUNNSANSVAR

Byks Næringshavn kan forvalte offentlige midler for å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom innovasjons- og verdiskapingsmiljø i Norge. Byks Næringshavn skal legge økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for virksomheten, og på denne måten bidra til en bærekraftig vekst.

Byks Næringshavn skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, bedrifter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte.

 

  1. FORRETNINGSETIKK OG INTEGRITET

Byks Næringshavn sine medarbeidere skal opptre pålitelig og troverdig, bygge langsiktige relasjoner med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere, og slutte opp om Byks Næringshavn sine verdier, strategier, internt regelverk og beslutninger. Byks Næringshavn sine medarbeidere skal opptre upartisk i alle forretningsforhold og unnlate å gi andre selskap, organisasjoner og enkeltpersoner uberettigede fordeler. Den enkelte skal heller ikke arbeide eller ta del i saker, prosjekter eller beslutninger når det foreligger forhold som kan svekke medarbeiderens upartiskhet. En medarbeider skal underrette sin overordnede straks han/hun blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå.

Medarbeidere i Byks Næringshavn må ikke benytte sitt arbeidsforhold eller verv til å oppnå økonomiske fordeler av noen karakter for seg selv eller sine nærstående. Den enkelte skal heller ikke benytte Byks Næringshavn sin eiendom, leieforhold eller informasjon ervervet gjennom sin stilling til personlig fordel. De generelle innsidebestemmelsene som gjelder for aksjeselskap gjelder dermed også for Byks Næringshavn sine ansatte.

Ansatte skal omgås medarbeidere og forretningsforbindelser på en sosial akseptabel måte, og må ikke benytte sin posisjon på en måte som er egnet til å skape sosial uro internt eller i forhold til medarbeidere hos forretningsforbindelser.

 

  1. ANTIKORRUPSJON

Byks Næringshavn tar avstand fra alle former for korrupsjon, og har etablert prosedyrer som skal minimere risikoen for at dette ikke skal forekomme i virksomheten. Byks Næringshavn skal motvirke korrupsjon i samsvar med norsk lov og internasjonale avtaler. Medarbeidere må aldri tilby, love eller gi noen utilbørlig fordel for å oppnå eller beholde forretningsmessige fordeler for Byks Næringshavn.

Medarbeidere må ikke ta imot gaver i forbindelse med forhandlinger eller som anerkjennelse for inngåtte avtaler. Hvis ansatte mottar eller får tilbud om å motta en gave, eller er klar over at du kommer til å motta en slik gave, må overordnede informeres så snart som mulig og bestemme hvordan saken skal behandles. Det skal gjennomføres dilemmatrening for ledere hvert år og fremkommer som sak til sakslisten i begynnelsen av hvert enkelt år.

Selskap som gjennom sine representanter har deltatt i eller tilbudt motytelser som er å anse som korrupsjon ovenfor Byks Næringshavn sine ansatte eller næringshavnen sine underleverandører skal, så fremt det ikke er brudd med annen lovgivning, ikke ha anledning til å levere varer eller tjenester til Byks Næringshavn eller næringshavnen sine underleverandører de påfølgende 5 år.

Byks Næringshavn sine retningslinjer mot korrupsjon skal gjøres kjent på hjemmesiden og i samtlige avtaler med leverandører.

 

  1. EKSTERNE VERV

Alle styreverv, arbeidsforhold eller andre betalte oppdrag ansatte har i annen virksomhet, utenom frivillig arbeid i idrettslag, borrettslag e.l., må godkjennes av overordnet. Dersom overordnet er innstilt på å godkjenne engasjementet, skal saken drøftes i ledergruppen før samtykke blir gitt. Ledelsen kan på saklig grunnlag, når som helst trekke samtykket tilbake.

 

  1. INTERNASJONAL LOVGIVNING

Normer basert på menneskerettighetene finnes i internasjonale menneskerettighetsavtaler, som er anerkjent av Norge. Disse avtaler inkluderer blant annet arbeidstakerrettigheter og retningslinjer om korrupsjon. Byks Næringshavn respekterer FNs menneskerettighetserklæring, standarder fra ILO og støtter seg til FNs Global Compact prinsipper og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.